Vad andra säger om oss

Vill du skriva en artikel eller blogginlägg om oss, vänligen kontakta oss på press@samakning.se.

Samåkning är bra för både plånbok och miljö – nätsajter matchar ihop förare och passagerare. Den dystra ekonomiska utvecklingen får allt fler att vilja samåka.

Dagens Nyheter

Ordentligt uppsving på nätet: Fler söker skjuts på samåkarsajten Samåkning.se.

City

Tycker du att det är för dyrt och tråkigt att åka buss eller tåg? Tycker du att det känns osäkert att lifta? Nu kan du resa billigt och miljövänligt, och få sällskap på resan. Du hittar alltihop på internet.

Fria Tidningen

Varför kommunerna behöver landets största samåkningssida? Miljö, miljö, miljö.

Lerums Tidning

Nu blir det lättare att samåka! Miljövänligt – och trevligt.

Nacka Värmdö Posten

Information för journalister och bloggare

Här hit­tar du aktu­ell infor­ma­tion som rik­tar sig till jour­na­lis­ter och media som vill veta mer om Sve­ri­ges största samåkningstjänst.

Ett unikt intel­li­gent match­nings­sy­stem gör det enkelt för rese­när att all­tid hitta pas­sande samåkningar. Samåk­ning erbju­der även unika, flexibla och mil­jö­vän­liga samåk­nings­lös­ningar för kom­mu­ner och före­tag i hela Sve­rige.

Samåkning.se grun­da­des år 2004 och är idag Sve­ri­ges största och mest väl­be­sökta platt­form för samå­kare och samåk­ning.

Tveka inte att kon­takta oss om du har några frå­gor.